Shop

Home Product Tramadol 225mg

Tramadol 225mg

kr1,800.00kr6,000.00

Clear

köp tramadol

Köp Ultram Tramadol 225 mg online

Tramadol (Generic Ultram ) tillhör en klass läkemedel som kallas opioida smärtstillande medel och fungerar som en narkotikaliknande smärtstillande medel hos patienter som upplever måttlig till måttligt svår smärta. Tramadol finns också i en förlängd frisättningsform som används för att hantera kronisk, kontinuerlig smärta. Tramadol fungerar genom att fästa på receptorer i hjärnan för att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta.

Tramadol-recept: Köp Ultram Tramadol 225 mg online

Tramadol är den generiska versionen av märket Ultram och kräver recept. Du kan köpa generisk tramadol på Blink Health till ett rabatterat pris.

På grund av sin vana-formande natur är tramadol ett kontrollerat ämne i alla 50 amerikanska stater, vilket innebär att det bara kan tappas om upp till fem gånger inom en sexmånadersperiod efter det datum då receptet skrevs innan ett nytt recept behövs.

Alla FDA-godkända generika måste ha samma styrka, doseringsform, säkerhet och effektivitet som deras varumärkes motsvarigheter. Alla generiska läkemedel som säljs via Blink Health är FDA-godkända.köp tramadol

Hur man använder

Hur du använder Tramadol

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta tramadol och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta tramadol genom munnen enligt din läkare, vanligtvis var fjärde till sjätte timme efter behov för smärtlindring. Du kan ta tramadol med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta tramadol med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamående (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt). Köp Ultram Tramadol 225mg online i sverige

Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare be dig att starta tramadol i en låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares anvisningar noggrant. Den maximala rekommenderade dosen är 400 milligram per dag. Om du är äldre än 75 år är den maximala rekommenderade dosen 300 mg per dag. Öka inte din dos, ta tramadol oftare eller ta tramadol under en längre tid än föreskrivet. Stoppa tramadol ordentligt när det anges.

Smärtstillande läkemedel fungerar bäst om de används som de första tecknen på smärta. Om du väntar tills smärtan har förvärrats kanske tramadol inte fungerar lika bra.

Om du har pågående smärta (t.ex. på grund av artrit), kan din läkare be dig att också ta långverkande opioidläkemedel. I så fall kan tramadol endast användas vid plötslig (genombrott) smärta efter behov. Andra smärtstillande medel (såsom paracetamol, ibuprofen) kan också ordineras. Fråga din läkare eller apotekspersonal om att använda tramadol på ett säkert sätt med andra läkemedel.

Att plötsligt stoppa tramadol kan orsaka abstinens, särskilt om du har använt det länge eller i höga doser. För att förhindra utsättning kan din läkare sänka din dos långsamt. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om du har abstinenssymptom som rastlöshet, mentala / humörförändringar (inklusive ångest, sömnsvårigheter, självmordstankar), vattnande ögon, rinnande näsa, illamående, diarré, svettningar, muskelsmärta eller plötslig förändringar i beteende. Köp Ultram Tramadol 225mg online i sverige

köp tramadol

När tramadol används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om tramadol slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor kan tramadol ibland orsaka missbruk. Denna risk kan vara högre om du har en substansanvändning (som överanvändning eller missbruk av droger / alkohol). Ta tramadol exakt enligt föreskrifterna för att minska risken för missbruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information. Köp Ultram Tramadol 225mg online i sverige

Tala om för din läkare om smärtan inte blir bättre eller om den blir värre.

Bieffekter

köp tramadol biverkningar

Illamående, kräkningar, förstoppning, yrsel, yrsel, dåsighet eller huvudvärk kan förekomma. Några av dessa biverkningar kan minska efter att du har använt detta läkemedel ett tag. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. Köp Ultram Tramadol 225mg online i sverige

För att förhindra förstoppning, äta kostfiber, drick tillräckligt med vatten och träna. Du kan också behöva ta ett laxermedel. Fråga din apoteksperson vilken typ av laxermedel som passar dig.

För att minska risken för yrsel och yrsel, stå upp långsamt när du reser dig från sittande eller liggande ställning.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: avbruten andning under sömnen (sömnapné), mentala / humörförändringar (såsom agitation, hallucinationer), svår mag- / buksmärta, svårigheter att urinera, tecken på binjurarna fungerar inte bra (som aptitlöshet, ovanlig trötthet, viktminskning).

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har några mycket allvarliga biverkningar, inklusive: snabb / oregelbunden hjärtslag, svår yrsel, svimning, anfall.

Detta läkemedel kan öka serotonin och orsaka sällan ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom / toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner). Sök genast medicinsk hjälp om du får några av följande symtom: snabb hjärtslag, hallucinationer, koordinationsförlust, svår yrsel, svår illamående / kräkningar / diarré, ryckande muskler, oförklarlig feber, ovanlig agitation / rastlöshet.

Tramadol förändras till ett starkt opioidläkemedel i kroppen. Hos vissa människor sker denna förändring snabbare och mer fullständigt än vanligt, vilket ökar risken för mycket allvarliga biverkningar. Sök genast medicinsk hjälp om du märker något av följande: långsam / ytlig andning, svår dåsighet / svårigheter att vakna, förvirring.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker något av följande symtom: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I USA – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088 eller på www.fda.gov/medwatch.

I Kanada – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till Health Canada på 1-866-234-2345.

Varningar och försiktighetsåtgärder

köp tramadol  Försiktighetsåtgärder: Köp Ultram Tramadol 225mg online i sverige

Innan du tar tramadol, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information.

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om din medicinska historia, särskilt om: hjärnsjukdomar (såsom huvudskada, tumör, kramper), andningsproblem (såsom astma, sömnapné, kronisk obstruktiv lungsjukdom-KOL), njursjukdom , leversjukdom, psykiska / humörsjukdomar (såsom förvirring, depression, självmordstankar), personlig eller familjehistoria av en substansanvändningsstörning (såsom överanvändning av eller beroende av droger / alkohol), mag- / tarmproblem (såsom blockering, förstoppning, diarré på grund av infektion, paralytisk ileus), svårigheter att urinera (såsom på grund av förstorad prostata), gallblåsans sjukdom, bukspottkörtelns sjukdom (pankreatit), fetma.

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd inte maskiner eller gör något som är vaken förrän du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Tramadol kan orsaka ett tillstånd som påverkar hjärtrytmen (QT-förlängning). QT-förlängning kan sällan orsaka allvarliga (sällan dödliga) snabba / oregelbundna hjärtslag och andra symtom (såsom svår yrsel, svimning) som behöver läkare direkt.

Risken för QT-förlängning kan ökas om du har vissa medicinska tillstånd eller tar andra läkemedel som kan orsaka QT-förlängning. Innan du använder tramadol, berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar och om du har något av följande tillstånd: vissa hjärtproblem (hjärtsvikt, långsam hjärtslag, QT-förlängning i EKG), familjehistoria av vissa hjärtproblem (QT förlängning i EKG, plötslig hjärtdöd).

Låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet kan också öka risken för QT-förlängning. Denna risk kan öka om du använder vissa läkemedel (som diuretika / “vattenpiller”) eller om du har tillstånd som svår svettning, diarré eller kräkningar. Tala med din läkare om att använda tramadol på ett säkert sätt.

Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Vissa barn kan vara mer känsliga för mycket allvarliga biverkningar av tramadol, såsom extrem sömnighet, förvirring eller långsam / grund / bullrig andning. (Se även avsnittet Varning.) Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt förvirring, yrsel, dåsighet, långsam / ytlig andning och QT-förlängning (se ovan).

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Det kan skada ett ofödat barn. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. (Se även avsnittet Varning.) Detta läkemedel överförs i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn, såsom ovanlig sömnighet, matningssvårigheter eller andningssvårigheter. Amning när du använder detta läkemedel rekommenderas inte. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Lagring

Tramadol Pill Storage

Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.

Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det. Kassera produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Tramadol-läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: vissa smärtstillande medel (blandade opioida agonistantagonister som pentazocin, nalbufin, butorfanol), naltrexon.

Att ta MAO-hämmare med detta läkemedel kan orsaka en allvarlig (möjligen dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med detta läkemedel. De flesta MAO-hämmare ska inte heller tas under två veckor före behandling med detta läkemedel. Fråga din läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.

Risken för serotoninsyndrom / toxicitet ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin. Exempel inkluderar gatudroger som MDMA / ‘ecstasy’, johannesört, vissa antidepressiva medel (inklusive SSRI som fluoxetin / paroxetin, SNRI som duloxetin / venlafaxin), bland andra. Risken för serotonergt syndrom / toxicitet kan vara mer sannolikt när du börjar eller ökar dosen av dessa läkemedel.

Andra mediciner kan påverka avlägsnandet av tramadol från kroppen, vilket kan påverka hur tramadol fungerar. Exempel inkluderar kinidin, azol-svampdödande medel (såsom itrakonazol), HIV-läkemedel (såsom ritonavir), makrolidantibiotika (såsom erytromycin), rifamyciner (såsom rifampin), läkemedel som används för att behandla krampanfall (såsom karbamazepin), bland andra.

Risken för allvarliga biverkningar (som långsam / ytlig andning, svår dåsighet / yrsel) kan ökas om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som också kan orsaka sömnighet eller andningsproblem. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter såsom annan opioid smärta eller hostlindrande medel (som kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskler avslappnande medel (såsom karisoprodol, cyklobensaprin) eller antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin).

Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (såsom allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Detta läkemedel kan störa vissa laboratorietester (inklusive amylas / lipasnivåer), vilket kan orsaka falska testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel. Köp Ultram Tramadol 225mg online i sverige

köp tramadol Överdos

Tramadol överdosering

Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå över eller andningssvårigheter, ge dem naloxon om det finns, ring 911. Om personen är vaken och inte har några symtom, kontakta ett giftkontrollcenter omedelbart. Amerikanska invånare kan ringa sitt lokala giftkontrollcenter på 1-800-222-1222. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan inkludera: långsam andning, långsam / oregelbunden hjärtslag, koma, kramper.

Mer

Missade doser:

Inte tillämpbar.

Anmärkningar:

Dela inte detta läkemedel med andra. Att dela det strider mot lagen.

Detta läkemedel har ordinerats endast för ditt nuvarande tillstånd. Använd det inte senare för ett annat tillstånd om inte din läkare har sagt att du ska göra det. En annan medicinering kan vara nödvändig i så fall.

Fråga din läkare eller apotekspersonal om du skulle ha naloxon tillgängligt för att behandla opioidöverdosering. Lär din familj eller familjemedlemmar om tecknen på en överdos av opioider och hur man behandlar den.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Open chat